Regulamin treningów i konsultacji z techniki smovey i slow joggingu

Niniejszy regulamin opisuje zasady uczestnictwa w treningach oraz konsultacjach smovey i slow joggingu.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem treningów i konsultacji jest firma F.H.U. NonStopZdrowie Joanna Gradek ul. Żaka 19/51 30-612 Kraków
 2. Organizator posiada ubezpieczenie OC w wymaganym zakresie.
 3. Treningi mają charakter rekreacyjnych zajęć ruchowych i prowadzone są w terenie otwartym, tj. w parkach miejskich lub na innych terenach zielonych.
 4. Uczestnik korzysta z treningów grupowych/ indywidualnych na własną odpowiedzialność.
 5. Z treningów i konsultacji mogą korzystać osoby, które nie mają przeciwwskazań lekarskich do uprawiania aktywności ruchowej. Jeśli uczestnik ma wątpliwości czy jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w treningach, powinien skonsultować się z lekarzem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za fakty zatajone przez uczestnika treningów w szczególności za zatajenie ciąży, choroby lub kontuzji.
 6. Przed każdym przystąpieniem do treningów i/lub w trakcie trwania treningu uczestnik ma obowiązek informować prowadzącego o ewentualnych dolegliwościach zdrowotnych.
 7. Uczestnicy są zobowiązani do udziału w treningach w wygodnym, niekrępującym ruchów stroju sportowym i obuwiu sportowym odpowiednim do panujących warunków atmosferycznych.
 8. Organizator ani instruktorzy prowadzący treningi nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe podczas treningów ewentualne urazy ćwiczącego, uszkodzenia ubioru, sprzętu do ćwiczeń lub innych cennych rzeczy.
 9. Każdy uczestnik treningów ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i wypełnić kartę zgłoszenia. Uczestnictwo w treningach/ opłacenie treningów i konsultacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
 10. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w treningach za pisemną zgodą opiekuna prawnego lub w jego obecności.
 11. Uczestnik ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie zniszczenia wynikłe z jego winy, w tym zniszczenie używanego sprzętu zarówno posiadanego przez Organizatora, jak i użyczanego przez inne podmioty.
§ 2

Opłaty za treningi i konsultacje*

 1. Udział w treningach i konsultacjach jest płatny – zgodnie z obowiązującym cennikiem Organizatora na stronie nonstopzdrowie.com/treningi lub ofertami zamieszczonymi na profilach Facebook: Nonstopzdrowie i Slow Jogging w Krakowie Park Lotników
 2. Organizator zastrzega, że treningi grupowe odbywają się w przypadku, gdy zbierze się grupa minimum 3 uczestników (z wyłączeniem ofert specjalnych, w których wymagana liczba uczestników jest określana indywidualnie).
 3. Uczestnicy mogą wykupić konsultacje jednorazowe z techniki smovey i slow joggingu indywidualne, dla 2-osób lub 3-osób trwające 60 minut oraz treningi cykliczne grupowe 4x w tygodniu w terenie trwajace 90 minut lub skorzystać z oferty specjalnej, której warunki są określone w treści takiej oferty.
 4. Opłatę należy uiścić przed treningami i konsultacjami (wpłata na konto), zaś potwierdzenie przelewu jest dowodem wpłaty.
 5. Treningi odbywają się przez cały rok, ale mogą zostać odwołane z przyczyn niezależnych od organizatorów, np. w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (ulewnego deszczu, burzy, innych groźnych zjawisk atmosferycznych). Odwołanie treningów z powodów leżących po stronie Organizatora lub z przyczyn pogodowych przedłuża ważność opłaconych treningów o kolejny termin.
 6. Informacje organizacyjne treningów grupowych znajdują się na stronie na stronie nonstopzdrowie.com/treningi

*Nie dotyczy ofert specjalnych, których warunki są ustalane indywidualnie.

§ 3

Postanowienia końcowe

 1. Podczas trwania treningów uczestnicy powinni stosować się do zaleceń prowadzącego.
 2. Uczestnikom zabrania się obraźliwego i głośnego zachowywania się w stosunku do innych klientów czy instruktorów. Na treningach obowiązuje wzajemne wsparcie i szacunek do innych uczestników i prowadzących.
 3. Uczestnikom zabrania się spożywania alkoholu i innych używek, przychodzenia na treningi pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.
 4. Wszelkie uwagi i zażalenia prosimy kierować osobiście do organizatora treningów lub mailowo: poczta@nonstopzdrowie.com
 5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Regulamin może ulec zmianie, o czym Organizator powiadomi zainteresowane strony.

Aktualizacja: 2025-09-23